Gospodarka Informacje PolishNews24 Polska Wiadomości

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Inflacja w Polsce – według wstępnych danych GUS – wzrosła w marcu 2022 r. do poziomu 10,9% r/r, dlatego można było spodziewać się kolejnej podwyżki stóp procentowych. Decyzję w tej sprawie ogłosiła dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej, która wejdzie życie z dniem 7 kwietnia 2022 r. podjęto decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do
poziomu 4,50%.

Poziom pozostałych stóp procentowych RPP ustaliła na następującym poziomie:

▪ stopa lombardowa 5,00%;
▪ stopa depozytowa 4,00%;
▪ stopa redyskontowa weksli 4,55%;
▪ stopa dyskontowa weksli 4,60%.

Efektem dzisiejszych decyzji RPP mających na celu ograniczenie inflacji, będzie wzrost rat spłacanych zobowiązań, bo wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrośnie oprocentowanie pożyczek i kredytów. Klienci banków mogą spodziewać się aktualizacji wysokości spłacanych przez nich rat.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego” – czytamy dzisiejszym w komunikacie NBP.

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej i kto ją wybiera?

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.

Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat.
Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.

Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:

-ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
-składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
-ustala wysokość stóp procentowych NBP,
-ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
-określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
-ustala zasady operacji otwartego rynku.

Źródło informacji:

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 6 kwietnia 2022 r.
Narodowy Bank Polski

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: